Thanks to the organizers

PKU Bio-Net Conference 2012 was successfully held thanks to effort of the following people (in alphabetical order):

Juan Chen, Xiao-Wei Chen, Guogang Dong, Shengxi Guan, Man Liu, Haihui Lv, Xiaoxiao Pan (organizing committee chair), Yonghui Shi, Huaping Tang, Qian Wang, Yang Xie, Jingyi Yu, Chongzhi Zang, and Xu Zhou.

We are passing the torch to the next year’s organizers. Go PKU Bio-Net!