The Organizing Committee (PKU Bio Class 2002, unless specified)

General Coordination: Xiaolei Su and Shihu Sun
Program: Xu Chen, Bin He, and Xiaolei Su
Sponsorship: Shihu Sun, Bin He, Juan Chen, Wulan Deng, Wenfeng Qian, and Xiaolei Su
Treasurer and Registration: Yin Liu
Website: Siwei Zhang, Qi Xiao, Chang Liu, Zhao Wang
Documents: Qi Xiao
Marketing: Xu Zhou, Wei Gao, Juan Li, and Junjie Guo
Sourvenior: Yuting Zhao and Wulan Deng
Logo design: Xiaowei Yan (10')
Meeting logistics: Shan Wang (06'), Juan Li, Changrong Deng, Shaohua Xu, and Xiaolei Su